Internat

Działalność grup wychowawczych wynika z przyjętego w Ośrodku ogólnego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej placówki.Grupy wychowawcze stwarzają wychowankom specjalne warunki materialno- bytowe i organizacyjne do właściwego przebiegu procesu kształcenia i wychowania pełniąc funkcje opiekuńczą, społeczną, kompensacyjną, reedukacyjną i profilaktyczną. Wychowankowie, będąc pod stałą opieka pionu medycznego, funkcjonują w 4 grupach wychowawczych.

Plac zabaw_NSOSW

Na ośrodkowym placu zabaw, dzieci mogą korzystać ze sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych. Mamy boisko do piłki nożnej, karuzele, huśtawki, ściankę wspinaczkową, piaskownice. Tereny zielone sprzyjają zajęciom sportowym oraz rekreacyjnym.

W pracy wychowawczej stosowane są aktywne metody pracy z dziećmi oraz różnorodne rodzaje zajęć pozalekcyjnych. Funkcjonują kółka zainteresowań: przyrodnicze, fotograficzne, kulinarne, biblioteczne. W życiu grup wychowawczych aktywnie uczestniczą rodziny wychowanków. Utrzymujemy również kontakt ze środowiskiem lokalnym, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do dalszego samodzielnego życia.