Szkoła podstawowa

W naszym ośrodku działa szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie edukacyjnym funkcjonują klasy "N/L" - dla uczniów w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopnie lekkim. Tam uczniowie realizują treści zawarte w podstawie programowej. Programy dostosowane są do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Równolegle – na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym – istnieją także klasy "U"- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W tych klasach uczniowie uczą się treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Klasy w naszej szkole podstawowej są mało liczne, dzięki czemu podczas lekcji panuje przyjazna atmosfera.