Wychowawcy

Wychowawcy to osoby stale dążące do poszerzania swoich kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach. Tworzą oni zespół spełniający wiele przeróżnych funkcji wymagających nie tylko wiedzy z różnych dziedzin życia, ale także czasu i osobistego oddania się pracy wychowawczej. Działania wychowawców skierowane są na sferę emocjonalno - motywacyjną, zmierzające do kształtowania stosunku wychowanka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia. Gruntowne poznawanie dzieci jest podstawą do efektywnej pomocy w zakresie rozwoju umiejętności samoobsługowych, poznawania własnych mocnych stron oraz usprawnianie słabszych. Uświadamiają wychowankom wartość bycia samodzielnym w życiu codziennym. Wychowawcy starają się o stworzenie domowej atmosfery w grupach wychowawczych poprzez rozmowy z dziećmi, wspólne świętowanie, spędzanie czasu wolnego na rozrywkach. Wychowawcy troszczą się o stan zdrowia dzieci oraz sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe, udział w wycieczkach, spacerach, zajęciach sportowych. Nawiązują stałą współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zaleceń pionu rehabilitacyjnego.

Pedagodzy Ośrodka dbają o rozwój zainteresowań podopiecznych zachęcając do udziału w kółkach zainteresowań:

  • komputerowym
  • przyrodniczym
  • kulinarnym
  • fotograficzno - filmowym
  • kąciku bibliotecznym.

Wychowawcy wnikliwie analizując problemy dzieci starają się wskazywać im jasne reguły zachowania i postępowania w życiu codziennym i relacjach z otaczającym światem.