Terapia psychologiczna

W Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ZOL w Jaszkotlu przebywają przede wszystkim dzieci, które nie mają domów. Ich domem jest Ośrodek oraz rodziny zaprzyjaźnione, które posiadają dzieci. Dzieci te cierpią również na różne schorzenia, na co dzień borykają się z cierpieniem, często też z samotnością. Dlatego dla naszych podopiecznych bardzo ważną częścią organizacji placówki jest Terapia Psychologiczno - Pedagogiczna, która ma oddziaływanie wielokompleksowe. Zajęcia z psychologiem mają charakter korekcyjno- kompesacyjny. Ukierunkowane są zarówno na usprawnianie słabych stron dziecka, jak również wspomaganie mocnych stron. Poprzedzona jest diagnozą przeprowadzaną przez psychologa. W zależności od problemu jest ona przeprowadzana inwentarzem PAC Gunzburga oraz poprzez obserwacje i wywiad z wychowawcą, kiedy zauważalne są zaburzenia emocjonalne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek nauczycieli oraz z uwagi na zalecenia znajdujące się w Orzeczeniu o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Udzielana jest również dzieciom, które dobrowolnie chcą uczęszczać na zajęcia z psychologiem. Terapia jest dobrowolna, ma formę zajęć indywidualnych. W wielu sytuacjach zalecenia do pracy otrzymują również wychowawcy i nauczyciele. Cała kadra pedagogiczna współpracuje z psychologiem w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z zespołów rewalidacyjnych, specjalnej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W wielu sytuacjach prowadzona jest również interwencja psychologiczna, która jest konieczna w sytuacjach trudnych, nagłych oraz nieprzewidywalnych. Terapia taka ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwiązanie z dzieckiem konkretnego problemu związanego z trwającym kryzysem. Kończy się kiedy kryzys zostaje rozwiązany. Z uwagi na różnorodność zaburzeń oraz przebywanie w placówce, a nie w warunkach domowych, dzieci w ośrodku mają bardzo duży problem z rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem stanów emocjonalnych. Nie posiadając rodziny często rywalizują ze sobą o aprobatę osób dorosłych. Muszą również regularnie podejmować walkę ze swoimi chorobami, często przebywają w szpitalu, przechodzą różne, skomplikowane zabiegi. W gabinecie psychologa uczą się rozmawiać o swoim strachu, o chorobie, rozpoznawać emocje, funkcjonować w grupie, budować pozytywne relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Nabywają nowe umiejętności społeczne, które poprawiają i ułatwiają im funkcjonowanie w grupie. Praca ukierunkowana jest również na walkę z dysleksją, koncentracją uwagi i wieloma innymi dysfunkcjami.HappyB Miejsce w gabinecie jest jednak nie tylko dla tych dzieci, które potrzebują pomocy z uwagi na trudną sytuację, czy kryzys, ale również dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. W takich sytuacjach psycholog wspomaga ich motywację, ułatwia dostęp do informacji rozwijających ich wiedzę. Psycholog w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ZOL w Jaszkotlu prowadzi terapię psychologiczną w różnych formach. Warto podkreślić to, że są to nie tylko zajęcia w formie indywidualnej ale również spotkania grupowe, mediacje z uczniami w sytuacjach konfliktowych, interwencja kryzysowa stosowana w sytuacjach dużego, nieprzewidywalnego stresu oraz spotkania z nauczycielami i wychowawcami w celu ścisłej współpracy mającej na celu dobro dziecka. Najważniejsza dla terapii psychologiczno pedagogicznej jest wielokompleskowa pomoc, która dociera do dziecka z każdej strony w sposób fachowy. Dlatego cały zespół pedagogiczny współpracuje ze sobą.