Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi z obniżoną sprawnością umysłową, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznych, z zespołem Downa, z dyzartrią, z afazją, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami genetycznymi, z dyslalią. Rozwój mowy i nabywanie kompetencji komunikacyjnych jest wspierany szeregiem metod, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest nastawiona na totalną komunikację. Wykorzystywane są w niej, w miarę potrzeb alternatywne metody komunikacji takie jak : język gestów Makaton , różne systemy graficzne - Bliss, PCS, oraz pictogramy. Terapia obejmuje też ćwiczenia oddechowo-głosowe pomagające wypracować prawidłowy wzorzec oddechowy niezbędny do poprawnej emisji głosu, korektę wad wymowy, pracę nad zaburzeniami słuchu fonemowego, oraz pracę nad wszystkimi trudnościami w mowie i komunikacji wynikającymi ze specyfiki zaburzeń występujących u dzieci. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w profesjonalne multimedialne programy do terapii mowy. Każde dziecko objęte terapią ma opracowany indywidualny program terapii.