Kadra

W naszym Ośrodku wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami i wychowankami.

Nauczyciele przedmiotów pracują z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Oligofrenopedagodzy pracują w klasach  z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nauczyciele specjaliści prowadzą: