Kadra

W naszym Ośrodku wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami i wychowankami. Nauczyciele przedmiotów pracują z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Oligofrenopedagodzy pracują w klasach  z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauczyciele specjaliści prowadzą: