Zespoły rewalidacyjno-wychowacze

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespołach  rewalidacyjno – wychowawczych. Głównym zadaniem zespołu jest pozytywne wpływanie na rozwój psychofizyczny wychowanków. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci , rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności  w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Każdy zespół realizuje zadania wytyczone przez ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży….

Podczas zajęć wychowankowie biorą udział w zajęciach stymulacji polisensorycznej (m.in. poranny krąg). Nauczyciele wykorzystują elementy arteterapii, zajęcia ruchowe oraz elementy masażu, trening aktywności Knilla oraz elementy muzykoterapii. Nauczyciele współpracują z psychologiem, fizjoterapeutami (odpowiednie pozycjonowanie dziecka podczas zajęć), logopedą (wprowadzanie komunikacji alternatywnej), terapeutami SI.